Bedrijvenkringen Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten bespreken gezamenlijke gebiedsagenda

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke Gebiedsagenda.

Deze Gebiedsagenda heeft tot doel de onderlinge samenwerking op specifieke thema’s kracht bij te zetten en om de kwaliteiten en kansen in het gebied zo optimaal mogelijk in te zetten, te benutten en uit te bouwen

Ook economisch gezien biedt deze gezamenlijke gebiedsagenda kansen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtegebruik, arbeidspotentieel en verduurzaming. De Gebiedsagenda is provincie-overschrijdend, een deel van het gebied ligt in Flevoland en een deel in Gelderland. In de nota van bevindingen, opgesteld door de 3 gemeenten, is de gemeente Putten buiten beeld gebleven. Gezien de samenhang met de drie eerder genoemde gemeenten is de gemeente Putten gevraagd, door de wethouders economische zaken van eerder genoemde gemeenten, aan te sluiten bij de gezamenlijke gebiedsagenda.

Doordat eerdere samenwerkingsverbanden uit elkaar zijn gevallen, zijn de individuele gemeenten op zoek gegaan naar nieuwe economische samenwerkingen en werd er ingezet op het uitwerken van gezamenlijke thema’s.

Hieruit ontstond de wens tot ontwikkeling van een Gebiedsagenda in EHZ-verband. De gemeenten en bedrijvenkringen willen in de plannen rondom de bedrijventerreinen gezamenlijk optrekken en er gezamenlijk voor zorgen dat de bedrijven de beste locatie vinden en tegelijkertijd zorgvuldig om te gaan met de ruimte.

Ook is het de wens  een gezamenlijke regionale werkgroep bedrijventerreinen in te richten, die zich bezig gaat houden met het afstemmen van vraag en aanbod in de drie gemeenten. Daarnaast wordt er gestreefd naar gezamenlijke verduurzaming van bedrijventerreinen, het (indien nodig) verplaatsen van bedrijven in het buitengebied, ruimte creëren voor nieuwe bedrijvigheid, kwalitatieve verbeteringen en optimale samenwerking met de provincie.

Bekijk nota van bevindingen

Bekijk bijlage nota van bevindingen