College geeft update over stand van zaken bij Storteboom Fresh BV

Van Dam, raadslid van Gemeentebelangen, heeft begin maart vragen aan het college gesteld over de voorgenomen uitbreiding en bijbehorende vergunningaanvraag van Storteboom Fresh BV. De beantwoording van het college is inmiddels binnen.

“Omwonenden van Storteboom Fresh BV ervaren steeds meer overlast en we hebben vernomen dat Storteboom werkt aan een planwijziging”, aldus Van Dam. 

“De buurt klaagt non-stop en iedereen wijst naar elkaar. Dit duurt te lang. Ondertussen gaat Storteboom door met haar overtredingen zonder dat er wordt opgetreden door de gemeente. Het is de hoogste tijd dat het college een update geeft over de huidige gang van zaken.”
Uitbreiding van de capaciteit is alleen mogelijk als het bedrijf kan voldoen aan de geldende milieuwetten regelgeving. Wij willen weten of Storteboom inmiddels de gevraagde informatie heeft gegeven”, aldus Van Dam. “Naar aanleiding van het jaarlijkse controlebezoek is Storteboom eind september 2020 geïnformeerd over het voornemen om last onder dwangsom op te leggen voor het niet voldoen aan de geluidsnormen van de milieuvergunning. Hierop heeft het bedrijf een zienswijze ingediend. Wij zijn benieuwd naar de huidige status en of de gemeente uitzonderingen verleend heeft op de huidige vergunning. Ook willen we weten hoe lang de gemeente toestaat dat een bedrijf niet aan de normen voldoet, alvorens er duidelijke sancties en handhaving volgen.”

Uit de beantwoording van het college blijkt dat Storteboom de aanvullende gegevens heeft ingediend. “De aanvraag is compleet maar uit de stukken blijkt niet dat aan de geldende milieuregels wordt voldaan. Het bedrijf is in de gelegenheid gesteld om alsnog aan te tonen dat de aanvraag kan voldoen aan de milieuwetgeving. Die mogelijkheid bieden we om niet opnieuw een langdurig vergunning proces in te moeten gaan. Het streven is om richting de zomer tot een ontwerpbesluit te komen”, aldus het college.

“Naar aanleiding van het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen heeft het bedrijf een zienswijze ingediend. De zienswijze was geen aanleiding om de handhaving te staken”, legt het college uit. “Tegen de last onder dwangsom is bezwaar ingediend. Dit bezwaar is behandeld op 11 maart 2021. Daarnaast heeft het bedrijf voorlopige voorziening aangevraagd. De voorzieningenrechter heeft als ordemaatregel de werking van de last opgeschort om zo de tijd te hebben om inhoudelijk naar de zaak te kijken. Naast het hiervoor geschetste is er een nieuwe overtreding op geluidsgebied waargenomen. Uit een geluidsmeting van eind november 2020 blijkt dat de geluidsbelasting op enkele beoordelingspunten wordt overschreden. Het bedrijf ontvangt hiervoor een aanschrijving met een hersteltermijn. Er zijn ten opzichte van de vergunde situatie geen toestemmingen verleend om van de vergunningsvoorschriften af te wijken.”

Van 13 oktober 2020 tot eind 2020 zijn in totaal zes klachten ontvangen. Van begin 2021 tot 15 maart 2021 zijn vier klachten bij de gemeente binnengekomen. “Er is door de eigenaar van het perceel waar de vrachtwagens gestald staan een akoestisch onderzoek uitgevoerd en ingediend. Deze partij is erop aangesproken dat het bestemmingsplan het gebruik als stallingsplek voor vrachtwagens van derden niet toestaat. Diverse omwonenden hebben ons gevraagd om handhavend op te treden. Wij hebben het bedrijf gelast om het gebruik van het perceel aan de Voorthuizerstraat 152 als stallingsplaats voor vrachtwagens van derden (waaronder Storteboom) te staken.”

Ook geeft het college nog aan: “De aanwezigheid van Storteboom is van invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op het voormalige Sligro-terrein. Vanwege de lopende aanvraag is er voor de ontwikkelaar op dit moment onvoldoende duidelijkheid wat de precieze impact op de ontwikkelingsmogelijkheden is. Naast de vergunningaanvraag waar Gemeentebelangen vragen over stelt is er dit jaar door Storteboom een andere omgevingsvergunning aangevraagd. Het bedrijf heeft aangegeven dat de aanvraag voor het onderdeel milieu milieuneutraal is. Wij onderzoeken dit en kunnen op dit moment nog niet aangeven of dat klopt en of de aanvraag vervulbaar is of niet. Zonder inhoudelijk te diep op de aanvraag in te gaan willen wij u van het bestaan hiervan informeren.”