College sluit verdere plannen voor gebied Putterbrink-Husselsesteeg niet uit

​Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er, buiten het woningbouwplan van Hillary en het zonneveld geen concrete initiatieven bekend voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van Putterbrink-Husselsesteeg.

Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die Koornneef van Gemeentebelangen onlangs aan het college heeft gesteld.

Overigens kan het college niet garanderen dat er überhaupt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden in dit gebied. “Binnen het gebied liggen meerdere percelen waar op basis van geldend gemeentelijk beleid ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Gedacht kan worden aan de voormalige nertsenboerderij aan de Putterbrink”, aldus het college. “In het gebied liggen meerdere percelen die op basis van geldend beleid bepaalde ontwikkelmogelijkheden hebben. Wij sluiten niet uit dat deze ontwikkelmogelijkheden concreet worden. Bovendien vinden wij ook dat inwoners en ondernemers met initiatieven bij de gemeente moeten kunnen komen.”

Ook vroeg Koornneef of het college vindt dat een besluit over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Putterbrink-Husselsesteeg gezien het raadsbreed aangenomen amendement 'Putten-zuid: vooruit!' eerst aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Het college reageert: “Dat amendement is voor ons geen reden om voor dat gebied op een andere wijze met initiatieven om te gaan dan in de rest van Putten.”

Dit betekent dat het college per initiatief afweegt in hoeverre dit aanvaardbaar of wenselijk is en of het voldoet aan het geldend beleid. Aan de hand van deze beoordeling is vaak duidelijk wie het bevoegd gezag is. Is het college bevoegd gezag dan is het voorleggen aan de gemeenteraad niet per se aan de orde. Is de gemeenteraad het bevoegd gezag dan wordt dit logischerwijs aan de raad voorgelegd.