Gemeenteraad spreekt over de kadernota (debat)

De gemeenteraad gaf afgelopen donderdag een klap op de kadernota. De nota werd ambitieus genoemd, maar er waren ook zorgen, zoals bijvoorbeeld over het tekort aan woningen, over de jeugdzorg, maar ook over de stijging van de belastingen.  

Hieronder volgt een verslag van het gevoerde debat

TeunJan van Ooijen van de ChristenUnie geeft aan: “Complimenten voor de sluitende kadernota met mooie voorzieningen. We staan voor grote investeringen die onze financiële positie niet in gevaar brengen. Putten investeert verantwoord in de toekomst. Het sociale deel van de kadernota is wel een aandachtspunt voor ons. Jonge inwoners verdienen speciale aandacht in ons dorp. Het gaat niet de goede kant op met de mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren en daar zijn wij medeverantwoordelijk voor. Steeds meer kinderen en jongeren voelen zich gestrest, angstig, somber of eenzaam. Er zijn zelfs jongeren in ons dorp met suïcidale klachten. Zijn wij bereid om hierin te investeren door te bouwen aan een pedagogische basis. Wij pleiten ervoor om steeds meer kinderen op te laten groeien in een kansrijke omgeving. Ook zijn we blij met de aandacht voor de fiets. Wij vragen of het college eens goed wil kijken naar de fietsverbindingen vanuit het dorp naar het bos.”

Henk Koornneef van Gemeentebelangen geeft aan: “Er ligt een sluitende kadernota met grote ambities voor en we zien graag dat de ambities ook uitgevoerd worden. Hiervoor moeten we de focus houden op wat we de komende drie jaar willen bereiken en uitvoeren. Wat ons betreft zijn betaalbare woningen voor iedere doelgroep de grootste zorg. We zien dat volgens de planning de eerste oplevering in Halvinkhuizen en aan De Bosrande pas in 2025 zal plaatsvinden. En dan is er geen rekening gehouden met vertragingen. Er komt een nieuw infarct op de woningmarkt aan. Laten we nu al nadenken hoe we de bouw van de geplande woningen toch kunnen realiseren.” Ook vraagt Koornneef aandacht voor het opknappen van de buitenruimten. “Na een paar jaar van stilstand staat nu de aanpak van het winkelcentrum op de agenda. Wij willen graag een levendig centrum met meer ruimte voor evenementen, horeca en terrassen. Na de herinrichting van het centrum zal ook de Achterstraat en de Molenstraat worden aangepakt. Voor de herinrichting van het centrum moet ook ruimte worden gevonden voor parkeren. Een parkeergarage kan, maar dat is duur en ook niet snel aan te leggen. Door het fietsgebruik aan te moedigen zal de parkeerdruk ook worden verlaagd. Wellicht kunnen deelauto’s hier ook iets in betekenen.”

Herman Luitjes van Wij Putten heeft aan de kadernota de titel ‘Ziet Wij Putten ze vliegen’ gegeven. “Dit college heeft grote ambities, zoals een nieuwe sporthal, school Groevenbeek, de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen en de ontsluiting ervan. Ambities zijn nuttig, maar het gaat er om de problemen van vandaag het hoofd te bieden. Heeft dit college al wat laten zien? De cockpit is al wat aan de krappe kant voor vier piloten. Wordt er wel voldoende gevlogen.  Wij vinden het verbazingwekkend hoe je met zo veel geld zo weinig ambities kunt hebben. En als je dan zo weinig ambities hebt, haal dan ook niet zoveel geld op via de gemeentelijke belastingen. De belastingen gaan volgend jaar met 4.6 procent stijgen, zodat we 3.5 miljoen euro op begrotingsbasis over hebben. Laat het geld gewoon bij onze inwoners. Zij hebben het harder nodig dan wij. We doen daarom ook een beroep op het college om dit in overweging te nemen. Geen motie dit keer, maar wel een beroep. Dat is beter dan steeds weer nieuwe reserves te bedenken om al dat overbodige geld in op te potten.”

VVD’er Albert de Bruin geeft aan dat zijn partij de kadernota kan steunen. “Het is een solide kadernota. Wat meer ambitie had van ons wel gemogen, want stilstand is immers achteruitgang. Er wordt prima op de zaak gepast, maar de vlucht naar voren blijft ons inziens wel wat uit.’
De Bruin vervolgt: “Over de ontwikkeling van een woningbouwlocatie aan de Ambachtstraat wordt al heel wat jaren gesproken. Maar daar kan niet op korte termijn gebouwd worden. En als dat dan toch niet mogelijk is, laat het dan achterwege of hang er een termijn aan. Veel starters wijken nu uit naar Harderwijk en Ermelo. We verzoeken wethouder Cornelissen dan ook om woningbouw hoog op de prioriteitenlijst te zetten.”

Wim van de Koot van het CDA vindt dat er een solide kadernota ligt. “Het is positief en degelijk met een meerjarenperspectief. Er zijn uitdagingen, we leven met hoge inflatiecijfers en de gemeentelijke belastingen stijgen met dit percentage mee. Dat zullen de inwoners ook gaan merken. Wij vinden het ook belangrijk dat er meer geld beschikbaar komt voor het jeugdbeleid. Voer een ruimhartig jeugdbeleid.”

SGP’er Hans ten Klooster is blij met de sluitende begroting, maar vraagt wel aandacht voor de bereikbaarheid van Putten en de doorstroming binnen Putten. “De formulering hierover baart ons wat zorgen. Ga aan de slag met een visie. Pak de parkeerproblematiek goed aan en zorg ervoor dat fietsers de ruimte krijgen. Kan bij de actualisatie van de parkeernota ook het fietsparkeerbeleid worden meegenomen.”

Over de verhogingen van de belastingen die volgend jaar op de planning staan geeft wethouder ’t Jong aan: “Wij volgen de systematiek van inflatieverhogingen. Het is volgend jaar inderdaad een groter bedrag dan we gewend zijn. Dat komt door de hoge inflatie. Er zijn veel meer gemeenten die deze inflatieverhoging al hebben doorgevoerd en volgend jaar hobbelen wij ook mee.” Luitjes geeft aan: “We begrijpen echt niet dat we de belastingen gaan verhogen, terwijl we al een overschot hebben. Is dat om de reserves nog meer aan te vullen?” ’t Jong reageert: “Het vraagt nu te veel tijd om precies uit te leggen waarom we de belastingen verhogen, maar dat zal ik zeker doen bij de vaststelling van de begroting later dit jaar.”

Over de landelijke stagnatie van de woningmarkt zijn volgens wethouder Cornelissen afspraken gemaakt. “Wij hebben twee sleutelprojecten en dat is Halvinkhuizen en De Bosrande. Er is geld beschikbaar (250 miljoen) vanuit het rijk om dat probleem te tackelen. Daar zullen we dan zeker een beroep op doen. Ook hebben we prestatieafspraken gemaakt met de Woningstichting Putten. We moeten blijven sturen, maar hebben wel een aantal middelen tot onze beschikking om de voortgang te bewaken. De ontwikkeling van de Ambachtstraat wordt actief opgepakt door dit college. We proberen een koppeling te maken met de Henslare en zijn de randvoorwaarden aan het bekijken met betrekking tot de mogelijkheden aan de Henslare.”

Over een goede fietsverbinding van het dorp naar het bos geeft wethouder Van Nieuwenhuizen aan: “We willen dat wel uitbreiden, maar zijn afhankelijk van grondeigenaren. Op sommige punten stopt de aanleg van fietspaden ook bij de grenzen waar je als gemeente over gaat. We zijn overgeleverd aan de bereidwilligheid van de eigenaren. Maar in gesprek gaan kan altijd.”

Wethouder Van den Hoorn geeft aan dat de financiën rond de jeugdzorg nog onduidelijk zijn. “Dat zal de komende periode duidelijker worden. En dan kom ik er zeker bij u op terug.”