Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 2

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 24-12-2021, Beekbergengoed 21, het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel (bouwen), W 21/497.
2. 24-12-2021, Zuiderzeestraatweg 9, het bouwen van een vervangende loods (bouwen), W 21/498.
3. 27-12-2021, Gervenseweg 18, het vergroten van de kapschuur (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/499.
4. 27-12-2021, Korenlaan 16, het bouwen van een aanbouw (bouwen), W 21/500.
5. 27-12-2021, Voordijk 3, het realiseren van een legpluimveestal met uitloopweide en het wijzigen van de dieraantallen (bouwen, milieu OBM), W 21/501.
6. 28-12-2021, Krachtighuizerweg nabij nummer 34, het plaatsen van units en een caravan ten behoeve van tijdelijke huisvesting (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/502.
7. 29-12-2021, Poolseweg 10, het plaatsen van een dakkapel (bouwen, monument), W 21/503.
8. 31-12-2021, Wildforsterweg 8, het bouwen van een paardenstal (bouwen), W 21/504.
9. 31-12-2021, Husselsesteeg 22, het bouwen van 37 woningen (bouwen), W 21/505.
10. 31-12-2021, Wildforsterweg 2, het realiseren van een Bed en Breakfast (bouwen), W 21/506.
11. 31-12-2021, Beatrixlaan 6, het kappen van 25 bomen (kappen), W 21/507.
12. 31-12-2021, Voorthuizerstraat 133, het uitbreiden van het magazijn (bouwen), W 21/508.
13. 03-01-2022, Hoornsdam 9, het snoeien van alle houtopstand (kappen), W 22/001.
14. 03-01-2022, Hessenweg 2A, het kappen van een boom (kappen), W 22/002.
15. 03-01-2022, Groevenbeeklaan 3, het kappen van een boom (kappen), W 22/003.
16. 30-12-2021, Nieuwe Prinsenweg 7 16, het tijdelijk gebruiken van een recreatiewoning voor particuliere bewoning (afwijken bestemmingsplan), W 22/004.
17. 24-12-2021, Nieuwe Laaklaan 5, het kappen van 2 bomen (kappen), W 22/005.
18. 24-12-2021, Harderwijkerstraat 64, het kappen van 2 bomen (kappen), W 22/006.
19. 06-01-2022, Midden Engweg 27, het vervangen van de handelsreclame in verband met naamswijziging (bouwen), W 22/007.
20. 06-01-2022, Groevenbeeklaan 1, het maken van een inrit ten behoeve van camper (uitweg), W 22/008.
Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 10-03-2021, Hoge Eng-Oost 18, voor uitbreiding verkoopruimte magazijn Welkoopwinkel.
2. 05-08-2021, Hooiweg 15, maatwerk geluid.
3. 20-12-2021, Zuiderzeestraatweg 9, oude loods wordt afgebroken en een nieuwe loods, sleufsilo's en monovergister wordt gebouwd.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 15-10-2021, Wilhelminalaan 73, voor het verwijderen van asbest uit een woning met schuur.
2. 14-12-2021, Keizerswoert 8, voor het verwijderen van asbest uit schuren.
3. 17-12-2021, Veenwaterweg 14, voor het verwijderen van asbest uit een schuur.
4. 21-12-2021, Oude Nijkerkerweg 26, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
5. 23-12-2021, Kastanjelaan 8, voor verwijderen van asbest uit berging.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 07-01-2022, Zuiderveldweg 4, het plaatsen van 2 toegangspoorten en huisnummerzuil (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/421.
2. 07-01-2022, Wildforsterweg 17 84, het kappen van een boom (kappen met herplantplicht), W 21/422.
3. 07-01-2022, Lariksstraat 28, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg), W 21/435.
4. 07-01-2022, Waterweg 43 en 45, het kappen van 7 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/442.
5. 07-01-2022, Strandboulevard 3, het kappen van 27 bomen in verband met herinrichting parkeerterrein Postillion Hotel Nulde (kappen met herplantplicht), W 21/457.
6. 07-01-2022, Arkemheenseweg 42, het kappen van 14 bomen (kappen met herplantplicht, W 21/459.
7. 07-01-2022, Vervoornstraat 98, het bouwen van een veranda en het plaatsen van een schutting (bouwen), W 21/463.
8. 07-01-2022, Waterweg nabij nummer 107, het plaatsen van een tijdelijke mast in verband met een dekkingscalamiteit binnen het mobiele netwerk van KPN (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/469.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking is verzonden:
1. 10-01-2022, Garderenseweg 142, het wijzigen van de kleur van het buitenschilderwerk (monument), W 21/207.

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking is gedurende de termijn van terinzagelegging op afspraak in te zien in het gemeentehuis. U kunt bellen, telefoonnummer (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. De gemeente Putten heeft besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met zes weken te verlengen:
1. 15-10-2021, Leembruggerweg 10, het realiseren van een drietal vakantie[1]verblijven en een boerderijwinkel (bouwen) fase 2, W 21/394.
2. 17-10-2021, Laak 14, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/397

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZUIDERVELDWEG 18A EN 18B

De gemeenteraad van Putten heeft op 21 december 2021 het bestemmingsplan Zuiderveldweg 18A-18B vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning mogelijk. De woning mag een inhoud hebben van maximaal 440m³. In ruil hiervoor worden twee recreatiewoningen en een schuur gesloopt. Ook worden 360m² sloopmeters aangekocht. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling een aantal wijzigingen doorgevoerd. Onder andere is het bouwvlak wat verkleind.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBG Zuiderveld18-VA01. U kunt ook zoeken op adres. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 januari tot 24 februari 2022. Als u het plan (digitaal) wilt bekijken in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer (0341) 359 768. Ook voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.

Belanghebbenden kunnen van 14 januari tot 25 februari 2022 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https:// digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.