Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 29

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 12-07-2021, Hoornsdam 9, het plaatsen van betonnen wanden en sectionaaldeur (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/281.
2. 12-07-2021, Poolseweg 5, het tijdelijk legaliseren van de bijgebouwen (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/282.
3. 13-07-2021, Julianalaan 41, het kappen van 24 bomen (kappen), W 21/283.
4. 13-07-2021, Mauritsstraat 2, het plaatsen van een dakserre aan de voorzijde van de woning (bouwen), W 21/284.
5. 13-07-2012, Abdinckhofstraat 17, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/285.
6. 13-07-2021, Waterweg 105, het uitbreiden van de bestaande stal met een wachtruimte (bouwen, milieuneutraal wijzigen), W 21/286.
7. 13-07-2021, Huinerweg 12, het maken van een nieuwe uitweg (uitweg), W 21/287.
8. 13-07-2021, Perceel B 313 gelegen tussen Telgterweg en Zuiderveldweg, het plaatsen van een opslaghok voor een periode van 5 jaar (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/288.
9. 15-07-2021, Poolseweg 5, het legaliseren van de uitbreiding van de woning (bouwen), W 21/289. 10. 15-07-2021, Halvinkhuizerweg 1, het bouwen van een houten verkoopkraam voor 3-maandelijks gebruik (bouwen), W 21/290.
11. 16-07-2021, Verlengde Dorpsstraat 3, het bouwen van appartementen met een commerciële ruimte (bouwen), W 21/291.
12.16-07-2021, Prins Hendrikweg 87A, het kappen van een boom (kappen), W 21/292.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 10-02-2021, Garderenseweg 52, voor het verwijderen van asbest uit middenspanningsruimte Liander.
2. 19-03-2021, Withagersteeg 12, voor het verwijderen van asbest en het slopen van schuren.
Tegen een sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 13-07-2021, Voorthuizerstraat 152, het tijdelijk (gedurende 1,5 jaar) parkeren van vrachtauto’s van derden en het legaliseren van een geluidswand (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/176,
2. 13-07-2021, Peppelerweg 54, het bouwen van een overkapping/veranda (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/198.
3. 13-07-2021, Achterstraat 7, het verbouwen en vergroten van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan, W 21/214.
4. 13-07-2021, Roosendaalseweg 108, het uitbreiden van de woning (bouwen), W 21/233.
5. 13-07-2021, Strandboulevard 5, het verbouwen van verenigingsgebouw WSV Nulde (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/245.
6. 14-07-2021, Oude Prinsenweg 1A, het gedurende 3 jaar beschikbaar stellen van maximaal 5 recreatieverblijven voor tijdelijke bewoning (afwijken bestemmingsplan), W 21/170.
7. 14-07-2021, Handelsweg 6, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (W 21/011). Betreft wijziging van de voorgevel van de bedrijfshal (bouwen), W 21/218.
8. 14-07-2021, Krachtighuizerweg 35B, het verbouwen van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/219.
9. 16-07-2021, Oude Nijkerkerweg 39, het legaliseren van een wagenloods en tuinbouwkas (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/194.
10. 16-07-2021, Jansje Rozendaalstraat 25, het plaatsen van een erfafscheiding (bouwen), W 21/200.
11. 16-07-2021, Huddingweg 16, het vergroten van de woning (bouwen), W 21/226.
12. 16-07-2021, Meskampersteeg 26, het plaatsen van een erker (bouwen), W 21/231.
13. 16-07-2021, Mennestraat 61, het in gebruik nemen van een strook grond met bestemming groen ten behoeve van woonbestemming vanwege nieuwe kavelgrenzen (afwijken bestemmingsplan), W 21/234.
14. 16-07-2021, Driestweg 10-4, het verbreden van de uitrit (uitweg), W 21/249.
15. 16-07-2021, Harderwijkerstraat 66, het aanvragen van een kapvergunning voor 11 bomen (kappen), W 21/252.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 12-04-2021, Kerkstraat 33-35/Bakkerstraat 1-7, het verbouwen tot appartementen (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/157.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN FIETSPAD EN RECONSTRUCTIE ZUIDERZEESTRAATWEG/WATERWEG 2021

De gemeenteraad van Putten heeft op donderdag 8 juli 2021 het bestemmingsplan Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg/ Waterweg 2021 vastgesteld. Het gaat om het gedeelte vanaf de kruising Kuiterweg/ Vanenburgerallee tot en met de kruising Hoornsdam.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage. U kunt het plan op afspraak digitaal inzien in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 359 768. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBG ReconstrZu2021-VA01.

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 23 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten dat op het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN LANGDURIGE WOONSITUATIES - DIVERSE ADRESSEN IN HET BUITENGEBIED

De gemeenteraad van Putten heeft op donderdag 8 juli 2021 het bestemmingsplan Langdurige woonsituaties (gewijzigd) vastgesteld. Het gaat om diverse langdurige (in)woonsituaties in het buitengebied. De hieronder genoemde adressen krijgen een zelfstandige woonbestemming. Zij worden bestemd als kleine (plattelands)woning. Een kleine woning mag niet vergroot worden. De eigenaren kopen hiervoor sloopmeters aan en/of slopen bebouwing op eigen terrein. Het gaat om de volgende adressen/panden:
- Beitelweg 10A;
- Engersteeg 10A;
- Van Geenstraat 85A;
- Hellerweg 17A;
- Nijkerkerstraat 55A;
- Poolseweg 5A;
- Veenhuizerweg 11;
- Voorthuizerstraat 141A.

Ten opzichte van het ontwerpplan is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Zo is voor het adres Voorthuizerstraat 141A duidelijker vastgelegd hoeveel bijgebouwen de woning nummer 141 mag hebben. Ook heeft de raad besloten het adres Volenbekerweg 1 uit het bestemmingsplan te halen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage. U kunt het plan op afspraak digitaal inzien in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 359 768. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGlangwoonVA01. U kunt ook zoeken op adres.
Belanghebbenden kunnen van vrijdag 23 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.