Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 3

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 12-01-2022, Prins Hendrikweg 95, het gewijzigd uitvoeren van de bouw van de woning (bouwen), W 22/009.
2. 12-01-2022, Schoonderbeeklaan 41, het kappen van een boom (kappen), W 22/010.
3. 12-01-2022, Veldwijkweg 19, het realiseren van een loods ter vervanging van de sleufsilo (bouwen, milieuneutraal wijzigen, afwijken bestemmingsplan), W 22/011.
4. 12-01-2022, Enghuusweg 13, het bouwen van een nieuwe winkel (bouwen, reclame), W 22/012.
5. 12-01-2022, Krachtighuizerweg 35, het tijdelijk verblijf van werkmannen tijdens verbouwing in bestaande bebouwing op het perceel (afwijken bestemmingsplan). W 22/013.
6. 14-01-2022, Fontanusplein 2, het wijzigen van de inrit (uitweg), W 22/014.
7. 14-01-2022, Valkstraat 43, het bouwen van een dakkapel en een aanbouw (bouwen), W 22/015.
8. 14-01-2022, Brijstroetweg 1, het verbouwen/uitbreiden van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/016.
9. 14-01-2022, Drieseweg 13, het uitbreiden van de woning (afwijken bestemmingsplan), W 22/017.
10. 15-01-2022, Bijsterenseweg 8A, het vergroten van de woning (bouwen), W 22/018.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 01-12-2021, Huddingweg 5, voor het veranderen van de zeugenhouderij naar bio.
2. 10-01-2022, Huddingweg 5, maatwerkvoorschriften geluid.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 17-12-2021, Kastanjelaan 8, voor het slopen van een uitbouw.
2. 03-01-2022, Kerkwegje 23, voor het verwijderen van asbest en slopen van een berging.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 11-01-2022, Wildforsterweg 17 158, het kappen van 7 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/429.
2. 11-01-2022, Huinerwal 6, het kappen van 6 bomen (kappen), W 21/455.
3. 11-01-2022, Wildforsterweg 17 129, het kappen van een boom (kappen met herplantplicht), W 21/458.
4. 11-01-2022, Oude Garderenseweg 24, het gebruiken van een bedrijfswoning voor particuliere bewoning (afwijken bestemmingsplan), W 21/467.
5. 11-01-2022, Valkstraat 43, het realiseren van een 2e uit-/inrit (uitweg), W 21/473.
6. 14-01-2022, Schovenhorsterveldweg 14A, het kappen van 3 bomen (kappen), W 21/456.
7. 14-01-2022, Kozakkenweg 10, het kappen van een boom (kappen met herplantplicht), W 21/462.
8. 14-01-2022, Drosteweg 16, het plaatsen van een toegangspoort (bouwen), W 21/485.
9. 14-01-2022, Beekbergengoed 15, het bouwen van een dakkapel (bouwen), W 21/489.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking is verzonden:
1. 11-01-2022, Stationsstraat 44, het gedeeltelijk intrekken van de vigerende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, met betrekking tot het opslaan en afleveren van LPG (milieu), I 21/001.

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking is gedurende de termijn van terinzagelegging op afspraak in te zien in het gemeentehuis. U kunt bellen naar telefoonnummer (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. De gemeente Putten heeft besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met zes weken te verlengen:

1. 22-10-2021, Huddingweg 5, het omschakelen van vleesvarkens naar biologische zeugenhouderij en het bouwen van 2 stallen voor het houden van biologische zeugenhouderij (bouwen, milieu - OBM), W 21/407.

KENNISGEVING ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) ZONNEPARK KEIZERSWOERT

De gemeenteraad van Putten heeft op 21 december 2021 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het zonnepark Keizerswoert. Het gaat om het plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling, voor het opwekken van duurzame energie. De oppervlakte is circa 6 hectare. De zonnepanelen komen op de weilanden ten oosten van bedrijventerrein Keizerswoert. Omdat de aanvraag niet in het bestemmingsplan past, gaat het om een uitgebreide procedure en is voor het verlenen van de vergunning een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad.

De ontwerp omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken zoals de ontwerpverklaring van geen bedenkingen) liggen vanaf 20 januari tot 3 maart 2022 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 611. De stukken zijn ook in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.OVBGZ Keizersw-ON01.

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. De zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Putten, Postbus 400, 3880 AK in Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.