Ondanks bedenkingen stemt raad in met bestemmingsplan Henslare

​De gemeenteraad van Putten heeft het bestemmingsplan van bedrijventerrein Henslare afgelopen donderdagavond vastgesteld. Daarmee komt het bedrijventerrein weer een stapje dichterbij.

Maar liefst zeven insprekers kwamen langs bij de gemeenteraad om hun mening te geven op het voorliggende bestemmingsplan

Van Hasselt sprak in namens de buurt. “Het college wil een vaste afsluiting van de Stenenkamerseweg, de Kuiterweg en de Hoeverveldweg. Maar wij als bewoners willen geen afsluiting van onze buurt. Dus wij willen dat graag voorkomen. Wij hebben enkele alternatieven bedacht en bij het college neergelegd. Wij pleiten voor digitale handhaving in de vorm van camera´s. Wij kunnen ons dan ongehinderd door het gebied bewegen, de hulpdiensten kunnen ongehinderd door en het is veiliger voor motorvoertuigen en voor fietsers. Het is tevens effectief tegen sluipverkeer en de maximale bereikbaarheid voor de bewoners.” Ook de heer Petersen sprak in en wilde een afsluiting van de weg voorkomen. “Wij zijn al dertig jaar gevestigd aan de Stenenkamerseweg. Wij worden door een afsluiting minder zichtbaar. Ook vinden wij dat er zeer beperkt verkeersonderzoek is gedaan.” De heer Geurts sprak in: “Het doel is toch sluipverkeer weren. Wij zijn als buurt met goede oplossingen gekomen. Steeds komt het college weer met nieuwe ideeën. Waarom niet instemmen met de bewoners? Het ging toch om het doel. Ik vraag de raadsleden om het college te adviseren om met de voorstellen van de bewoners in te stemmen.” De heer Kous sprak in namens Bedrijvenkring Putten: “We zoeken ruimte om ons verdienvermogen omhoog te brengen. Elk raadslid wat niet zijn steun geeft voor dit bedrijventerrein zou zich diep moeten schamen. Maak dit mogelijk voor onze ondernemers.”

Van Hemel van de ChristenUnie kan zich vinden in het voorliggende bestemmingsplan. “De ontwikkeling van een bedrijventerrein heeft impact. Wij vragen wel aandacht voor de verkeersafwikkeling. Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders voor een harde afsluiting. Maar als ik de zienswijzen bekijk dan is het merendeel van de bewoners tegen een harde afsluiting van de Kuiterweg, omdat de bereikbaarheid voor de omwonenden daarmee niet gegarandeerd is. Ik vraag het college dan ook om de beste oplossingen voor de omwonenden te zoeken. Pak dit serieus op.”

Van Dam van Gemeentebelangen beseft dat het belangrijk is om door te gaan met de plannen voor bedrijventerrein Henslare. “Bedrijven zijn echt op zoek naar een plek om zich te kunnen vestigen. We wijzen het plan vanavond dan ook niet af, want dat zou weer een vertraging van jaren betekenen. Wij zijn niet voor de ontwikkeling van een deelgebied, maar willen een complete visie. We hebben destijds tegen gestemd en gevraagd nog eens goed naar Keizerswoerd te kijken. Het is natuurlijk onmogelijk om alle bezwaren weg te nemen. Dat is inherent aan een dergelijke ontwikkeling. Maar het plaatsen van camera’s, zoals de heer Van Hasselt aangeeft, is wellicht een goede oplossing.”

Volgens Van den Hoek van Wij Putten leeft het onderwerp. “Het bedrijventerrein staat wat ons betreft niet ter discussie. Wij zijn voorstander van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein, maar dit voorliggende bestemmingsplan staat voor ons wel ter discussie. Het lijkt te verworden tot een industrieterrein.  We hebben elke bunder nodig voor de bedrijven die wat willen. Wat beslissen we eigenlijk als het aantal meters aan de noordkant niet bekend is. Daar kan misschien wel drie hectare worden ontwikkeld.  Wij vinden het wel jammer dat er nog geen QuickScan heeft plaatsgevonden langs de A28. We weten daar dan ook niet wat er kan.” Koornneef van Gemeentebelangen interrumpeert: “Wij hebben het college aan het werk gezet. Dat heeft veel geld gekost en nu zegt u we hadden toch een andere kant op gewild. Het plan is klaar, alles is in orde en dan beginnen we te schuiven.” Van den Hoek vervolgt: “We weten niet wat er kan aan de noordkant van de Henslare. Waar beslissen we dan over. Als je niet weet wat er kan, dan kun je ook niets besluiten. Ook over de verkeersafwikkeling is veel te doen geweest. Het college vond dat de bewoners zelf maar met een idee moesten komen. We dachten daarin een toezegging van de wethouder te horen. Maar aan het einde van de discussie hoorden we hem zeggen dat het een vaste afsluiting wordt. Waarom deze haast? Dat vinden wij vreemd, want voorlopig kunnen we nog geen aansluiting op het net krijgen. We moeten hier uiterst voorzichtig te werk gaan. We nemen pas een besluit als we precies weten waar wat precies kan. Dit voorstel is niet besluitrijp. En wat de burgerparticipatie betreft. Je kan niet iedereen zijn zin geven, maar het algehele gevoel van onvrede beschrijft goed hoe de burgers dit traject hebben ervaren. Een belangrijk thema bij de landelijke verkiezingen was het vertrouwen in de politiek, dat geldt hier ook.”

De Bruin van de VVD is geen voorstander van bedrijventerrein Henslare. “Als VVD Putten zijn we voor een goede ruimtelijke ordening, waarin wonen, werken en recreëren goed op elkaar zijn afgestemd. Daar past geen versnippering in. Neem het voorbeeld van de Ambachtstraat. Een plukje bedrijven in een woonwijk. We praten er al tien over om de bedrijven daar te laten verhuizen en plaats te maken voor woningbouw. Nu gaan we aan de Henslare weer een plukje bedrijven neerzetten. Weer vlakbij woningen. Over een aantal jaren is Henslare de Ambachtstraat 2.0. Laten we industrie die mogelijk overlast gaat geven niet naast of in een toekomstige woonwijk zetten”, aldus De Bruin. “Er is een behoeftepeiling gedaan en we komen nu al tekort. Er werd ingeschreven voor zo’n 24 hectare, terwijl er op de Henslare maar zeven hectare beschikbaar komt. De Henslare kan bij lange na niet de Puttense behoefte dekken, laat staan dat we aantrekkelijk zijn voor nieuwe ondernemingen. Het is veel beter om bijvoorbeeld een bedrijventerrein te ontwikkelen bij de A28. Daar hebben we geen gebrek aan ruimte voor onze Puttense bedrijven en nieuwe bedrijven. Ook hebben we dan in ons dorp minder last van vrachtverkeer, het is veiliger en ook nog eens beter bereikbaar. Overigens staan veel Puttense ondernemers positief tegenover een ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de A28. Als we toch door willen met de Henslare laten we dan eerst de noordelijke variant van rond de drie hectare ontwikkelen. Dit sluit aan op Keizerswoert en heeft meer draagvlak onder de omwonenden. VVD Putten is voor een ontwikkeling van een bedrijventerrein die de capaciteitsbehoefte van nu en de nabije toekomst afdekt en de Henslare is hiervoor niet geschikt. Het is veel te kleinschalig. We krijgen problemen met de infrastructuur. We krijgen problemen met de aanleg van elektriciteit. Het gebied is te drassig en we mogen daar geen afvalwater lozen. Het is geen mooie entree van ons dorp. Het is omgeven door huizenbouw en dat gaan we combineren met de overlast van bedrijvigheid. Ingrediënten die niet passen in een verstandige en toekomstgerichte ontwikkeling van ons mooie dorp. Het alternatief aan de A28 is aanmerkelijk beter.”
 
Elsenaar van het CDA geeft aan: “Wij waren tegen de gebiedsvisie, maar de vorige coalitie heeft het vastgesteld en daarmee is het nu de realiteit. Het bebouwingspercentage van zestig procent hebben we te danken aan de brede groenstroken om het terrein heen. De insprekers hebben goede alternatieven, Kijk nog eens naar deze alternatieven.”
 
Van den Brink (SGP) geeft aan: “Met dit plan scheppen we de mogelijkheid om Puttense bedrijven meer ruimte te geven. Laten we eerst maar eens aan de bak gaan voor onze eigen ondernemers. De ontwikkeling van het noordelijke deel is niet ingetekend, omdat het echt niet kon. Omdat de ontwikkeling van noord, naar onze mening, ruimtelijk toch beter was hebben we het college opgeroepen om daar toch eens naar te kijken. Want wat doe je anders met die hectares. Het college heeft toegezegd en gaat ermee aan de gang. Dat is wat ons betreft voldoende.”
 
Wethouder ’t Jong reageert op de reacties van de partijen. “Het gaat vanavond weer over het noordelijk perceel en het doorgaande verkeer. Ik denk wel dat de noodzaak er voor een bedrijventerrein is. Het noordelijk perceel roept nogal wat vragen op. We hebben hier gesprekken over gehad, maar het is nog onduidelijk wat de mogelijkheden daar zijn. Toch willen we, door de grote behoefte van de bedrijven, het plan zoveel mogelijk voorbereiden. Als we dan wel duidelijkheid hebben kunnen we meteen door.”
 
Over de afwikkeling van het verkeer geeft de wethouder aan: “Er is een onderzoek door een verkeersbureau gedaan.  En we hebben gesproken met diverse organisaties en omwonenden. Er ligt een helder advies en dat is een vaste afsluiting bij de beide overwegen. Een vaste afsluiting is effectief, duidelijk en goed te handhaven. Hier is bij ons geen twijfel over.” Van den Hoek vraagt: “Wat hebben de gesprekken met de belangengroep dan voor zin. Ik heb begrepen dat 96 procent dit niet wil.” ’t Jong reageert: “Er hebben diverse opties op tafel gelegen. Ons voorstel is geënt op de adviezen van deskundigen. Ik heb afgelopen dinsdag weer met omwonenden aan tafel gezeten. De gevolgen van een vaste afsluiting zijn heel groot. De bewoners hechten erg aan een rechtstreekse verbinding richting Putten. Daarom sluiten we de weg niet af bij het station, maar bij de Kuiterweg.” De Bruin reageert: “We hadden ook een deskundig advies voor de rotonde aan de Waterweg, he. Laten we goed luisteren naar de omwonenden en daar iets mee doen. Ik vraag dan ook concreet aan de wethouder of hij dit serieus wil oppakken. Als we er nog eens goed naar kijken kan die digitale afsluiting er best komen.” ’t Jong geeft aan: “We hebben serieus geluisterd en goed gekeken. We hebben alles goed afgewogen en gekeken naar de gevolgen die dit heeft voor de mensen die daar wonen. We kunnen alleen de bewoners niet tegemoetkomen. Ik vind het dan ook fair om aan de voorkant deze duidelijkheid te bieden en dat heb ik gedaan.”
  
Van den Hoek van Wij Putten legt een stemverklaring af: “Wij zijn nog steeds niet enthousiast over dit plan. En we zijn teleurgesteld hoe er wordt omgegaan met de verkeersafwikkeling. Maar we moeten verder. Dan kunnen we flink tegen stemmen, maar we stribbelen mee. We zullen dan ook voor dit voorstel stemmen.” Ook De Bruin van de VVD wil een stemverklaring afleggen: “We hebben er ernstig aan getwijfeld om onze steun aan dit plan te geven. Het blijft geen goed idee om daar een bedrijventerrein neer te leggen. Maar er is al jaren te weinig ruimte voor onze ondernemers. De nood moet geledigd worden en daarom stemmen we ermee in.”
 
Daarmee kan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Henslare rekenen op een unanieme goedkeuring van de Puttense gemeenteraad.