Uit de gemeenteraad...

Vanaf deze week geven de fractieleden van Gemeentebelangen Putten wekelijks een update vanuit hun eigen perspectief. Deze week wordt er door Gemeentebelangen teruggeblikt op de raadsvergadering die afgelopen donderdag 7 maart werd gehouden.

Uit de gemeenteraad van donderdag 7 maart 2024

De schop de grond in voor de brandweerexpositieruimte
Tijdens de voorbereiding van de 1e fase van het centrumplan is het idee geopperd om dit cultuurhistorische element terug te brengen in Putten. Dit door aan de zuidzijde van de Kerktoren, het brandspuithuisje ‘terug’ te plaatsen op haar oude plek in de vorm van een expositieruimte voor het tentoonstellen van de oude brandweerattributen. Op 25 juni 2020 heeft Gemeentebelangen Putten het college verzocht om af te zien van een brandweerhuisje, gezien de hoge kosten. De toenmalige wethouder Koekkoek van Wij Putten reageerde destijds afwijzend op de motie en werd daarbij gesteund door de meerderheid van de gemeenteraad inclusief Wij Putten. Vervolgens is aan het werk gegaan met het uitwerken van de plannen, zodat het Puttens Historisch Genootschap dadelijk een ruimte heeft om de oude brandweerattributen tentoon te stellen.  Ook is er een gift van 60.000 euro van Kringloopwinkel Overnodig ontvangen. De gemeente Putten betaalt het resterende bedrag van 55.000 euro. Tijdens de raadsvergadering stemde alleen de fractie van Wij Putten tegen de bouw van een brandweerexpositieruimte. Gemeentebelangen Putten heeft voor gestemd en vindt het ongepast om een plan dat al 4 jaar wordt voorbereid, op het laatste moment, af te wijzen. Veel Puttenaren hebben hard gewerkt aan het voorbereiden van deze plannen en vanuit de omgeving zijn er geen tegenstanders opgestaan.  
 
Laadpalen plan
Afgelopen raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de laadvisie en plaatsingsbeleid van laadpalen. Doel is de laadpalen slim te verdelen over Putten en tegen niet te veel kosten. Uitgangspunt is dat laadpalen niet ten koste moeten gaan van de parkeercapaciteit en waarbij de laadpalen in wijken worden geplaatst waar de vraag het hoogst is. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met deze visie.
 
Winkels open op tweede kerstdag
Verder diende Gemeentebelangen Putten nog een motie in om de winkels de kans te geven op tweede kerstdag hun winkeldeuren te openen. Deze motie is aangenomen met de stemmen van de SGP en het grootste gedeelte van de fractie van Wij Putten tegen. Dit jaar mogen de winkels, als ze willen, open op tweede kerstdag.
 
Geen lelijke woningen bij de ingang van ons dorp
Als laatste was er motie van Wij Putten om snel te voorzien in de woonbehoefte van alle Puttenaren. Dit met een verwijzing naar het voorstel van containerwoningen naast de Hersteld Hervormde Kerk bij de ingang van ons dorp. Wij Putten wil dat we deze snel gaan bouwen. Gemeentebelangen Putten heeft samen met VVD, CDA, SGP en ChristenUnie het plan van de flexwoningen van de woningbouwcoöperatie teruggestuurd met het verzoek om te komen met een plan dat voldoet aan de welstandseisen. Alle partijen zijn doordrongen van de noodzaak om snel meer woningen te bouwen. Daarvoor is geen motie nodig. De motie waarmee Wij Putten de flexwoningen wil doordrukken, werd uiteindelijk alleen gesteund door de VVD. We wachten af of het lukt om een plan te maken dat voldoet aan de welstandseisen. Het plan voor flexwoningen komt waarschijnlijk snel terug op de raadsagenda.

Aangeboden door de fractie van Gemeentebelangen Putten