'Wethouder ’t Jong schitterde door afwezigheid'

​De bijeenkomst over de flexwoningen die gebouwd worden aan de Bijsterenseweg heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden in de Hersteld Hervormde Kerk.

Ongeveer dertig bewoners waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Bijna alle bewoners van de Bijsterenseweg hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, maar ook veel bewoners van de Bekestere waren aanwezig. Harry Opperwal opende de bijeenkomst namens de gemeente Putten. Naast de vertegenwoordigers van de gemeente waren er ook vertegenwoordigers van de woningstichting Putten en van Samen Sterk Zonder Stigma aanwezig. Ook waren er een aantal leden van Wij Willen Wonen Putten naar de bijeenkomst gekomen.

“Al snel werden er veel kritische vragen gesteld over de locatie aan de Bijsterenseweg en het gevolgde proces. Waar iedereen had verwacht dat de verantwoordelijk wethouder ’t Jong aanwezig zou zijn schitterde hij door afwezigheid”, vertelt buurtbewoner Ronald Kingma. “Doorgaan met de bijeenkomst had eigenlijk nog weinig zin door de grote onvrede bij bewoners over de gang van zaken. Met name het gebrek aan informatie vanuit de gemeente tijdens het hele proces (laagste trede participatieladder) zorgt voor weinig animo om te participeren in deze tweede fase waar de gemeente wel graag burgerparticipatie wil.”

Kingma vervolgt: “We hebben nu afgesproken dat er in september een vervolgsessie komt. Tijdens deze sessie moet ook wethouder ’t Jong aanwezig zijn. Hij zal dan uitleg geven over het proces en wat nu de echte bedoeling van deze flexwoningen is. Ook willen we graag weten wie er in de woningen komen te wonen. Dan moet er echt openheid gegeven worden, want nu komt er iedere keer weer een klein addertje boven.”
“Wij Willen Wonen Putten wil graag woningen voor starters en dat willen wij ook. Maar uit het gesprek van gisteren werd duidelijk dat het gaat om een ander soort bewoning, zoals urgente gevallen, ex GGZ en begeleid wonen. Of er veel starters komen te wonen is niet duidelijk en ook niet waar ze na de periode van een jaar heen moeten. Er zijn dan nog steeds geen woningen beschikbaar. Met name over de beoogde groep bewoners van de flexwoningen zegt de gemeente altijd transparant te zijn geweest. Hier hebben wij vanuit de wijk hele grote vraagtekens bij. Ook zijn er onderling met woningstichtingen in de regio afspraken gemaakt over wie wel of niet in aanmerking komen en dat bewoners uit Putten als eerste in aanmerking zouden komen. Dit is tegen alle regels rondom vrije vestiging, zoals ook beschreven in de huisvestingswet”, aldus Kingma. “Al met al lijkt het te gaan om een soort ‘park’, met een beheerder, gedeelde wasruimte en/of ontmoetingsruimte en eventueel een spoedkamer. Dat lijkt wat mij betreft heel erg op een recreatiepark. En ik vraag me af waarom deze keuze niet gewoon wordt teruggedraaid om dan een recreatiepark aan te wijzen voor ‘tijdelijk wonen’. Uiteindelijk heeft dan niemand er last van. Deze hele discussie is min of meer de schuld van onze eigen burgermeester met zijn grote schoonmaak en het leegvegen van de parken. Hier wordt overigens wel vastgehouden aan de visie rondom recreatiewoningen. Een visie is slechts bindend als het de gemeente zo uitkomt. Er moet nog veel uitgezocht worden door de gemeente. Eigenlijk is de locatie Bijsterenseweg een proeflocatie, waarvan de gemeente zelf ook niet weet hoe alles gaat lopen. Als alles meezit kan de vergunningsaanvraag, volgens de gemeente, komende winter in gang worden gezet. Als je dan rekening houdt met eventuele bezwaren, dan zit je al gauw in 2023. Tegen die tijd zou dan ook Putten Zuid in gang gezet moeten zijn. Overigens werd over Putten Zuid de opmerking gemaakt dat daar geen flexwoningen komen, omdat dit eventuele kopers misschien af zou schrikken? Voorlopig wordt alles dus doorgeschoven naar september en krijgen we hopelijk tekst en uitleg van de wethouder.”
 
Oppewal van de gemeente Putten reageert: “Flexwoningen worden gebouwd voor diverse doelgroepen. Zo wordt er plaats gemaakt voor mensen die scheiden, starters en mensen die na een zorgtraject zelfstandig of met een beetje begeleiding kunnen wonen. We hebben Samen Sterk Zonder Stigma voor deze bijeenkomst uitgenodigd, omdat zij veel ervaring hebben met dergelijke woonprojecten. We willen ervoor zorgen dat we een goede mix kunnen maken van mensen die zelfstandig kunnen wonen en mensen die begeleiding nodig hebben. Daar moet wel een gezond evenwicht tussen zijn en het is belangrijk dat er net als in een gewone woonwijk een goed leefklimaat kan ontstaan.”
 
Oppewal vervolgt: “Het staat vast dat er twintig woningen worden gebouwd en nu gaan we de komende periode nog een aantal zaken met de bewoners uitzoeken en bespreken. Moet er bijvoorbeeld ruimte komen voor een beheerder, een gezamenlijke plaats voor wasmachines en een gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Dat is ook het principe van flexwonen. In september komen we weer bij elkaar. We hebben afgelopen woensdag gesproken over het doorlopen van het proces, hoe de gemeenteraad tot deze keuze is gekomen en over de doelgroep die gebruik gaat maken van deze flexwoningen. In september komen we weer bij elkaar voor de volgende stap. Wethouder ’t Jong zal er dan bij zijn en kan met de omwonenden in gesprek. Dan gaan we ook praten over de invulling van de plek en alles wat er nodig is om uiteindelijk de komende winter een vergunning aan te vragen. Dat zijn de normale stappen die horen bij een ruimtelijke ontwikkeling. We hopen er met elkaar iets moois van te kunnen maken en gezamenlijk tot een goed plan te komen.”