Gemeenteraad spreekt over de uitvoering van de spreidingswet

​Ondank het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ wat de PVV, VVD, NSC en BBB afgelopen week hebben gepresenteerd, waarin onder andere werd aangegeven dat de spreidingswet wordt ingetrokken spraken de leden van de Puttense gemeenteraad afgelopen donderdag over de uitvoering van de spreidingswet in Putten.

Het college gaf aan dat de spreidingswet voor ons dorp zou betekenen dat er 152 tot 210 opvangplaatsen moeten worden gerealiseerd voor asielzoekers

Het college kijkt tevens of deze opvanglocatie kan worden ingezet voor huisvesting van andere doelgroepen, zoals starters en spoedzoekers. Er wordt naar een locatie gezocht binnen de recreatieve sector of, als dit niet mogelijk is, een bedrijfslocatie. Het college geeft wel aan open te staan voor suggesties uit de samenleving voor beschikbare locaties die aan de eisen van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voldoen.

De Graaf van de ChristenUnie gaf aan: “Het voelt wat gek om hier vanavond over te praten, want we hebben gelezen dat de spreidingswet in de toekomst mogelijk zal komen te vervallen. Maar we kijken naar de huidige wetten. Wij zijn blij dat het college ook wil kijken of er op de opvanglocatie plek is voor jongeren en spoedzoekers. Wij denken dat dit de integratie van asielzoekers ten goede komt. Hierbij is de betrokkenheid van de bevolking wel van groot belang. Uiteraard vragen we het college om de ontwikkelingen met betrekking tot de spreidingswet op de voet te blijven volgen en ons te informeren als er iets veranderd.”

Koornneef van Gemeentebelangen zou het liefste zeggen dat zijn partij niet mee wil doen aan de uitvoering van de spreidingswet. “De spreidingswet, ook wel dwangwet genoemd, wordt door het kabinet ingetrokken staat in het hoofdlijnenakkoord. Echter, het is nog niet zover. Als het van tafel gaat, dan vindt onze fractie het onnodig om 152 asielzoekers te huisvesten in Putten. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat we dit onderwerp wel moeten behandelen. Wij vinden het positief om de locatie ook te gebruiken voor andere doelgroepen, zoals jongeren en spoedzoekers. Wij zijn blij dat het college open staat voor de meningen vanuit de samenleving. Verder gaan we ervan uit dat de gemeente niet opdraait voor de financiële gevolgen van de uitvoering van de spreidingswet en ook niet voor de extra kosten die er gemaakt moeten worden om de veiligheid te waarborgen.”

Van Voorst van Wij Putten geeft aan: “We zoeken een locatie om 150 tot 210 mensen te huisvesten en als het mogelijk is kunnen daar ook starters en spoedzoekers worden gehuisvest. Gaan we nu echt onze eigen mensen in een AZC (asielzoekerscentrum) huisvesten? Het is dit college niet gelukt om voor voldoende woonruime te zorgen voor onze eigen inwoners. Kom niet bij ons aan met een combinatie van een AZC en huisvesting van onze eigen jongeren en spoedzoekers. We moeten onze inwoners niet wegstoppen in een asielzoekerscentrum. Dat is niet de oplossing voor onze starters en spoedzoekers. In het kader van participatie wordt er gekozen voor informeren. Als er een locatie is gekozen en alles is in kannen en kruiken dan informeren we de inwoners. Omwonenden zijn vaak niet tegen opvanglocaties, maar meestal wel tegen het proces wat eraan voorafging.”

Van Voorst kon rekenen op veel interrupties. Zo vond De Graaf dat er niets op tegen is om onze bewoners aan een plek te helpen. “Als er ruimte over is kunnen we onze bewoners toch helpen. Of wilt u woonruimte leeg laten staan? U heeft het over wegstoppen van onze inwoners op een AZC, maar we willen vluchtelingen ook niet wegstoppen. Dit raakt me in mijn hart. Als een locatie geschikt is voor vluchtelingen is het ook geschikt voor onze inwoners.” Koornneef geeft aan: “Ik word bijna op rechts ingehaald door Van Voorst. Wij zien het als extra plekken voor onze eigen inwoners. En er wordt natuurlijk nog steeds gekeken naar goede locaties voor woningbouw. Maar dit kan wat extra’s zijn.” Ten Klooster van de SGP geeft aan dat we het niet hebben over een AZC, maar over tijdelijke woningen voor een noodsituatie.

De Bruin van de VVD geeft in zijn bijdrage aan dat zijn partij dit raadsvoorstel geen goed idee vindt voor Putten. “Gisteravond is er een streep gezet door de spreidingswet. Maar er ligt een raadsvoorstel en we zullen dit gewoon beoordelen. We lezen in het voorstel dat er, naar verwachting, meer opvangplaatsen nodig zijn. Het blijft niet bij deze aantallen. Maar we kunnen niet dweilen met de kraan open. In Putten hebben we al een enorm woningtekort en we kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en starters huisvesten. Moeten we dan nu wel een paar honderd asielzoekers plaatsen. Jarenlang bouwen we veel te weinig woningen. Maar we springen ineens in de benen om voor mensen uit het buitenland huizen te bouwen. De taak die we overgeheveld hebben gekregen ondermijnd de democratie en er is vrijwel geen inspraak mogelijk. We maken ons zorgen over het draagvlak aangaande deze asielopvang.”
 
Koornneef snapt de overwegingen van de VVD niet. “Wij zouden dit voorstel het liefste ook niet steunen, maar mede dankzij de VVD ligt er nu gewoon een spreidingswet. Dat is een Nederlandse wet die is aangenomen en deze wet dwingt het college om een voorstel te maken. De VVD zegt hier gewoon dat we geen 150 inwoners willen opvangen en dus de wet niet willen uitvoeren.” De Graaf vindt dat De Bruin de verkeerde vraag beantwoord. “Dit is een wet en die moeten we uitvoeren. Dat is de vraag die voorligt. De vraag is niet of het binnenkomen van asielzoekers goed is voor Putten. We moeten een wet uitvoeren.” Ten Klooster van de SGP vraagt hoe de VVD dan invulling gaat geven aan deze wet. “We hebben een taakstelling. Conform de wet hebben we 210 asielzoekers op te vangen. Dit raadsvoorstel is gebaseerd op een wet die we hebben uit te voeren in dit land.”
 
De Bruin reageert: “Je moet eerst je eigen huis op orde hebben, wil je een ander kunnen helpen. Onze jongeren hebben geen woning, onze ouderen hebben geen woning. Wij krijgen een raadsvoorstel en dat wegen wij. Wij vinden dit voorstel niet goed. Wij denken dat we niet nog een paar honderd mensen kunnen opvangen. Wij kunnen het niet aan.”
 
Ten Klooster (SGP): “Dit raadvoorstel ligt nu voor en de spreidingswet is nog steeds een wet. Ook wij staan positiever tegenover het intrekken van deze wet. Maar we hebben deze uitdaging opgelegd gekregen vanuit Den Haag. Wij vragen de wethouder ons met regelmaat te informeren over de veranderingen die elkaar snel zullen opvolgen. Wij steunen het college in deze uitdaging.”
 
Wethouder Van den Hoorn reageert: “We praten over de uitvoering van de spreidingswet in Putten. Wij hebben het nieuws uiteraard ook meegekregen. Er zijn veel onduidelijkheden en dan grijp ik graag terug naar vaststaande feiten. Voor nu hebben we de opdracht om een plan in te leveren bij de commissaris van de Koning voor 1 juli. De kaders zijn gebaseerd op de spreidingswet die nu voorligt. Als de kaders veranderen zullen we u daar uiteraard over informeren. We zullen wel voorzichtig zijn met het aangaan van verplichtingen en houden de ontwikkelingen goed in de gaten.”
 
Uiteindelijk werd het collegevoorstel met twaalf stemmen voor en zes stemmen tegen aangenomen. Van Voorst van Wij Putten legde nog wel een stemverklaring af. “Laat het duidelijk zijn dat we niet wegkijken als het gaat over opvang van mensen in nood. Iedereen moet zijn aandeel pakken. Wij vinden het participatietraject onder de maat en omdat we van onze jongeren geen asielzoekers willen maken stemmen we tegen dit voorstel.”