Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 15

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 29-03-2021, Grieteweg 16, het kappen van 3 bomen (kappen), W 21/138.
2. 31-03-2021, Beulekampersteeg 26, het vergroten van de woning (bouwen), W 21/139.
3. 31-03-2021, Voorthuizerstraat 142, het kappen van 1 boom (kappen), w 21/140.
4. 01-04-2021, Weverstraat 9, het plaatsen van dakkapellen (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/141.
5. 01-04-2021, Julianalaan 41, het uitbreiden van de woning (afwijken bestemmingsplan), W 21/143.
6. 01-04-2021, Kiefveldersteeg 14, het vergroten en verbouwen van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/144.
7. 03-04-2021, Vikariënweg 9, het verlengen van de toestemming voor de tijdelijke plaatsing van 2 containers (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/145.
8. 06-04-2021, Pinnenburgerweg 73, het nieuwbouwen van een zorgwoning, groepswoning en beheerderswoning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/146.
9. 06-04-2021, Molitorstraat 17, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (bouwen), W 21/147.
10. 06-04-2021, Reviusstraat 2, het wijzigen van de inrit (uitweg), W 21/148.
11. 06-04-2021, Korenbloemstraat 16, het bouwen van een carport (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/149.
12. 06-04-2021, Poolseweg 5A, het plaatsen van een hekwerk, legalisering (bouwen), W 21/150.
13. 07-04-2021, Margrietlaan 16, het vervangen van een schuur door een veranda (bouwen, afwijken bestemmingsplan), w 21/151.
14. 07-04-2021, Korenlaan 1, het bouwen van kantoren op de verdieping (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/152.
15. 07-04-2021, Poolserondweg 4, het uitbreiden van de woning (bouwen), W 21/153.
16. 07-04-32021, Poolseweg 5A, het aanleggen van een rijbak (aanleg), W 21/154.
17. 08-04-2021, Heuvellaan 8, het verbouwen en verduurzamen van de bestaande woning (bouwen), W 21/156.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 23-10-2020, Stationsstraat 60, voor het starten van een bedrijf.
2. 09-02-2021, Rimpelerweg 56, voor het realiseren van een gesloten aardwarmtesysteem.
3. 01-03-2021, Voordijk 3, voor het veranderen van de activiteiten bouwen opslagloods.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 10-03-2021, Emmalaan 8, voor het slopen van de woning.
2. 17-03-2021, Kolthoornseweg 1, voor het verwijderen van asbest uit een bijgebouw.
3. 22-03-2021, Brijstroetweg 1, voor het slopen van een schuur.
4. 23-03-2021, Nic. Beetsstraat 5, voor het slopen van de garage.
5. 24-03-2021, Heischoterweg 4, voor het slopen van agrarische stallen en veldschuur.
6. 31-03-2021, Beulekampersteeg 33, voor het slopen van een voormalig trafohuisje.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 30-03-2021, Conny Heijmansstraat 11, het bouwen van een woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/073.
2. 30-03-2021, Hoge Eng-Oost 18, het vergroten van de winkel (bouwen), W 21/035.
3. 31-03-2021, Nijkerkerstraat 51, het legaliseren van een interne verbouwing en reclamebord, het aanbrengen van een verdiepingsvloer, het doorvoeren gevelwijziging en het tijdelijk afwijkend gebruiken van het pand (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/005.
4. 31-03-2021, Wildforsterweg 17 88, het kappen van 1 boom (kappen met herplantplicht), W 21/109.
5. 31-03-2021, Heuvellaan 4, het kappen van 2 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/096.
6. 31-03-2021, Oude Nijkerkerweg 32, het kappen van 1 boom (kappen), W 21/081.
7. 31-03-2021, Groevenbeeklaan 3, het kappen van 1 boom (kappen), W 21/070.
8. 31-03-2021, Nijkerkerstraat 61C, het kappen van 3 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/083.
9. 06-04-2021, Stationsstraat 86, het bouwen van een bijgebouw (afwijken bestemmingsplan), W 21/063.
10. 06-04-2021, Emmalaan 8, het vergroten van de woning, het kappen van 7 bomen, het wijzigen van de inrit (bouwen, kappen met herplantplicht, uitweg, aanleggen), W 21/060.
11. 06-04-2021, Hoorneweg 4E, het aanleggen van een poel (aanleg), W 21/041.
12. 06-04-2021, Meidoornlaan 36, het starten van een nagelsalon aan huis (afwijken bestemmingsplan), W 21/077.
13. 06-04-2021, Telgterweg 34, het kappen van 6 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/092.
14. 06-04-2021, Handelsweg 6, het bouwen van een bedrijfshal (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/011.
15. 07-04-2021, Burg. Roosmale Nepveulaan 12, het kappen van 2 bomen (kappen met herplantplicht), W 21/110.
16. 07-04-2021, Garderenseweg 150, het tijdelijk bewonen tijdens de verbouw van Zorglandgoed Groot Spriel door beheerder (afwijken bestemmingsplan), W 21/105.
17. 07-04-2021, Terpweg 8, het bouwen van een bijgebouw (bouwen), W 21/097.
18. 08-04-2021, Achterridderweg 11A, het plaatsen van zonnepanelen op agrarische grond (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/104.
19. 08-04-2021, Oude Garderense[1]weg 24 18, het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (tot 01-11-2021) (afwijken bestemmingsplan), W 21/087.
20. 08-04-2021, Engweg 21, het verbouwen van de verloskundigepraktijk (bouwen), W 21/082.
21. 08-04-2021, Sprielderweg 41, het bouwen van een woning met garage en carport (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/052.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking is verzonden:
1. 30-03-2021, Nijkerkerstraat 61A, het wijzigen van de inrichting (Milieu), W 20/390.

Deze beschikkingen liggen vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.
Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.
De beschikkingen zijn gedurende de termijn van terinzagelegging elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. U kunt bellen naar (0341) 359 724 voor een afspraak.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 03-02-2021, Jac. Catsstraat 74, het verlengen van het tijdelijk gebruiken ten behoeve van opslag (afwijken bestemmingsplan), W 21/053.
2. 04-02-2021, Sprielderweg naast nr. 43, het bouwen van een woning met garage en carport (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/052.

VERKEERSBESLUIT KNIP KOLTHOORNSEWEG

Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van het advies van de Commissie Bezwaarschriften besloten om het besluit van 20 mei 2020 om de (zandweg) Kolthoornseweg (gedeelte tussen inrit parkeerplaats Rood-Wit en inrit Krachtighuizerweg 40) gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen en daarbij door middel van een rood-wit hekwerk (tussenruimte 1,70 meter) de doorgang fysiek onmogelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer in stand te laten.

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na datum na bekendmaking van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het beroepschrift dient te zijn ondertekent en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- gronden van beroep