Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 2

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 04-01-2021, Nijkerkerstraat 51, het aanbrengen van een verdiepingsvloer, het aanbrengen van een reclamebord en het wijzigen van de gevel (bouwen, reclame), W 21/005.
2. 05-01-2021, Hoge Eng-Oost 1, perc.kad. bek. N 4046, het aanleggen van een inrit (uitweg), W 21/007.
3. 05-01-2021, Mennestraat 84-86, het veranderen van de woningen aan Mennestraat 84-86 (bouwen, uitweg), W 21/008.
4. 05-01-2021, Lariksstraat 22, het bouwen van een erker (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/009.
5. 05-01-2021, Huddingweg 16, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (bouwen), W 21/010.
6. 06-01-2021, Handelsweg 6, het bouwen van een bedrijfshal (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/011.
7. 06-01-2021, hoek Knapzaksteeg/Roosendaalseweg, het kappen van ongeveer 20 bomen (kappen), W 21/012.
8. 04-01-2021, Pasdijk 9, het kappen van 1 boom (kappen), W 21/013.
9. 08-01-2021, Stationsstraat 77, het realiseren van een uitrit aan de achterzijde (uitweg), W 21/014.
10. 08-01-2021, Garderenseweg 140, het kappen van 1 boom (kappen), W 21/015.
11. 09-01-2021, Schoonderbeeklaan 41, het kappen van 7 bomen (kappen), W 21/016.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 04-01-2021, Stationsstraat 60 1 t/m 5, het realiseren van zorgkamers in een bestaande loods (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/501.
2. 05-01-2021, Gebbekuillaan 28, het vervangen en isoleren van de buitengevel (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/470.
3. 05-01-2021, Oude Nijkerkerweg 28A, het vergroten van de woning (bouwen), W 20/463.
4. 05-01-2021, Ridderwal 5, het plaatsen van een erker (afwijken bestemmingsplan), W 20/523.
5. 05-01-2020, Emmalaan 18Z, het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/492.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

Voor het volgende bouwplan heeft het college ingestemd met enkele kleine aanpassingen:
04-01-2021, Verlengde Dorpsstraat 46 en Bakkerstraat 45 t/m 77, het bouwen van een commerciële ruimte en 17 appartementen, W 20/125.

Belanghebbenden kunnen tegen de instemming met de kleine aanpassingen binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359749.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvragen met zes weken te verlengen:
1. 30-09-2020, Knapzaksteeg 15, het bouwen van een woonhuis met schuren (bouwen), W 20/409.
2. 12-11-2020, Achterridderweg 11A, het bouwen van een woning met bijgebouw (bouwen), W 20/480.
3. 15-11-2020, Dames Tijssenstraat 35, het bouwen van een vrijstaande woning (bouwen), W 20/484.
4. 21-11-2020, Engersteeg 10, het gewijzigd gebruiken van een kalverschuur voor opslag (afwijken bestemmingsplan), W 20/494.