Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 42

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 13-10-2021, Kozakkenweg 8 en Beatrixlaan 5, het kappen van 8 bomen (kappen), W 21/390.
2. 12-10-2021, Wildforsterweg 17-107, het kappen van een boom (kappen), W 21/391.
3. 15-10-2021, Garderenseweg 2, het bouwen van een overkapping/dakterras (bouwen), W 21/392.
4. 15-10-2021, Industrieweg 7, het plaatsen van een zeecontainer als extra opslagruimte aan de achterzijde van het pand (bouwen), W 21/393.
5. 15-10-2021, Leembruggerweg 10, het realiseren van een drietal vakantie verblijven en een boerderijwinkel (bouwen), W 21/394.
6. 15-10-2021, Postweg 4, het plaatsen van een overheaddeur en een loopdeur ter plekke van het magazijn in de achtergevel (bouwen), W 21/395.
7. 15-10-2021, Lariksstraat 26, het bouwen van een nieuw woonhuis (bouwen, uitweg), W 21/396.
8. 17-10-2021, Laak 14, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/397.
9. 17-10-2021, Veldstraat 30, het veranderen en vergroten van de woning (erker, nokverhoging, dakkapel) en vergroten van de aangebouwde schuur (bouwen), W 21/398.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 15-06-2021, Blarinckhorsterweg 19, het inleveren van vleesvarkens voor vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij en paarden.
2. 28-07-2021, Husselsesteeg 24, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (GBES) t.b.v. aardwarmte en koeling.
3. 27-08-2021, Volenbekerweg 12A, maatwerk geluid.
4. 28-09-2021, Prins Hendrikweg 95, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (GBES) vanaf 18-10-2021.

Tegen een melding activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 13-10-2021, Poolseweg 23Z, het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg), W 21/338.
2. 14-10-2021, Pinnenburgerweg 73 en 75 en Schoolstraat 101-107, het maken van 2 inritten ten behoeve van nieuwbouw zorgwoning en beheerderswoning De Pinnenburg (uitweg), W 21/371.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn verzonden:
1. 13-10-2021, Waterweg 107A, het bouwen van een nieuwe pluimveestal (bouwen, milieu), W 20/478.

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikkingen zijn gedurende de termijn van terinzagelegging in te zien in het gemeentehuis. U kunt bellen naar (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. De gemeente Putten heeft besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvragen met zes weken te verlengen:
1. 13-07-2021, Waterweg 105, het uitbreiden van een bestaande stal met een wachtruimte (bouwen, milieuneutraal wijzigen), W 21/286.
2. 16-07-2021, Verlengde Dorpsstraat 3, het bouwen van appartementen met een commerciële ruimte (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/291.

KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten heeft het voornemen om de volgende gemeentelijke bomen te laten kappen. Het betreft kap van bomen die moeten worden gekapt om een laad-/ losplaats te creëren voor de Jumbo:
- Noorse esdoorns, 2 stuks
- Linde, 1 stuk

Aan de voorzijde van de Jumbo worden 5 nieuwe bomen aangeplant ter compensatie.

Voor het kappen van deze bomen is geen omgevingsvergunning nodig. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 611