Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 46

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 08-11-2021, Lariksstraat 28, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen), W 21/435.
2. 08-11-2021, Boekweitstraat 31, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning (bouwen), W 21/436.
3. 09-11-2021, Ter Hoevepad 2, het realiseren van een aanbouw (bouwen), W 21/437.
4. 10-11-2021, van Oldenbarneveltstraat 58, het plaatsen van een dakkapel aan de voor en achterzijde van de woning, W 21/438.
5. 10-11-2021, Huinerkerkpad 4 en 4A, het realiseren van een koude scharrelruimte aan de bestaande stal (bouwen, milieu), W 21/439.
6. 11-11-2021, Harderwijkerstraat 40, het bouwen van een carport/berging (bouwen), W 21/440.
7. 11-11-2021, Hunnenpad 11, het bouwen van een nieuw woonhuis (bouwen, uitweg), W 21/441.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende melding activiteitenbesluit is ingediend:
1. 18-10-2021, Hooiweg 25A, maatwerkvoorschriften.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 08-10-2021, Meidoornlaan 43, het verwijderen van asbest uit woning.
2. 19-10-2021, Oude Prinsenweg 32, het slopen van een oude verblijfsplaats.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 08-11-2021, Valkstraat 10, het bouwen van een overkapping in de achtertuin (afwijken bestemmingsplan), W 21/377.
2. 10-11-2021, Waterweg 105, het uitbreiden van de bestaande stal met een wacht[1]ruimte (bouwen, mileuneutraal wijzigen), W 21/286.
3. 10-11-2021. Verlengde Dorpsstraat 3, het bouwen van appartementen met een commerciële ruimte (bouwen), W 21/291.
4. 10-11-2021, Klaverstraat 35, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (bouwen), W 21/381.
5. 11-11-2021, Heuvellaan 4, het verbouwen van de woning en het vervangen van het bijgebouw (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/376.
6. 11-11-2021, Garderenseweg nabij nr. 62, het bouwen van 10 woningen met berging (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 20/536.
7. 12-11-2021, Meskampersteeg 35, het realiseren van nieuwbouw agrarische schuren (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/344.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 18 november 2021 tot en met 29 december 2021 ter inzage ligt:
1. Garderenseweg 142, het wijzigen van de kleur van het buitenschilderweg (monument), W 21/207.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Er is besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 19-09-2021, Voorthuizerstraat 132, het kappen van een boom (kappen), W 21/368.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HUSSELSESTEEG 22

De gemeenteraad van Putten heeft op 23 september 2021 het bestemmingsplan Husselsesteeg 22 vastgesteld. Dit bestemmingsplan houdt de transformatie in van het voormalige recreatiepark Hilary naar een woonhofje met 37 woningen (toevoeging van 35 woningen) in verschillende segmenten.

Wijzigingen bij vaststelling
Als gevolg van binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft het nog beter waarborgen van de ecologische en natuurwaarden van de houtwal in het noorden van het gebied. Aan deze houtwal is op de verbeelding een aanduiding toegevoegd. Gekoppeld aan deze aanduiding is in de regels vastgelegd dat hier zonder vergunning geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden die de houtwal aantasten. Daarnaast is een ambtelijke wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd voor het waarborgen van een goede afronding van het uitgevoerde archeologisch onderzoek. Hiervoor is een dubbelbestemming archeologie aan de regels toegevoegd.

Terinzagelegging en digitale raadpleegbaarheid
Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 november tot 30 december 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met het kenmerk NL.IMRO.0273.BPBGHussteeg22- VA01. U kunt het bestemmingsplan ook in het gemeentehuis bekijken op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via (0341) 359 731. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Beroep instellen
Belanghebbenden kunnen van 19 november tot 31 december 2021 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate. nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HUSSELSESTEEG 24

De gemeenteraad van Putten heeft op 23 september 2021 het bestemmingsplan Husselsesteeg 24 vastgesteld. Dit bestemmingsplan houdt de transformatie in van het voormalige recreatiepark 't Goorzicht naar een perceel met 2 woningen (toevoeging van 1 woning). Ten tijde van de ontwerp terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging en digitale raadpleegbaarheid
Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 november tot 30 december 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met het kenmerk NL.IMRO.0273.BPBGHussteeg24- VA01. U kunt het bestemmingsplan ook in het gemeentehuis bekijken op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via (0341) 359 731. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Beroep instellen
Belanghebbenden kunnen van 19 november tot 31 december 2021 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate. nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.