​Start besluitvorming windpark Horst en Telgt

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland stemmen in met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor windpark Horst en Telgt. Dit plan en het milieueffectrapport zijn nu aangeboden aan Provinciale Staten (PS) ter vaststelling.

Provinciale Staten neemt het besluit over het Provinciale Inpassingsplan

5 windturbines 
In het ontwerpplan waren de twee oostelijke turbines opgenomen onder voorbehoud dat ze pasten binnen het nieuwe windbeleid op de Veluwe (voor de wespendief). Naar aanleiding van zienswijzen over landschap en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage is besloten de twee oostelijke turbines te laten vervallen. Met een opstelling van vijf turbines is er sprake van een goed ruimtelijk ontwerp. Daarnaast worden de negatieve effecten voor mens en natuur zo veel mogelijk beperkt en is de energieopbrengst zo optimaal mogelijk. Hiermee komt Gedeputeerde Staten ook tegemoet aan de wens van de gemeente Ermelo om alleen de vijf westelijke turbines te realiseren.
 
Hoorzitting op 19 juni 
Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten (PS) om het inpassingsplan met vijf turbines vast te stellen. Het is nu aan Provinciale Staten om de stukken te behandelen. Daarvoor vinden zij het belangrijk om de mening, zorgen of ideeën van inwoners te horen. Daarom organiseren zij op 19 juni 2024 van 18.30 uur tot 21.30 uur een hoorzitting in het Zalencentrum aan de Stationsstraat 137 in Ermelo. Er is mogelijkheid tot inspreken. Elke inspreker krijgt 5 minuten om Provinciale Staten toe te spreken. Daarna kunnen zij vragen stellen. Aanmelden voor inspreken kan via [email protected] tot uiterlijk 17 juni 2024 om 10.00 uur. 
 
Vervolg besluitvorming en inspraak 
Na de hoorzitting volgt een oordeelsvormende vergadering over het plan op woensdagmiddag 26 juni om 14.00 uur. De politieke fracties gaan dan met Gedeputeerde Staten en elkaar in debat. Naar verwachting besluiten de Provinciale Staten vervolgens tijdens de Statenvergadering van 2 of 3 juli over de vaststelling van het Provinciale Inpassingsplan. De vergaderingen van Provinciale Staten zijn te volgen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie of online via gelderland.nl/Statenlive. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
 
Na vaststelling ligt het definitieve Provinciale Inpassingsplan samen met de vergunningen voor 6 weken ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is het voor belanghebbenden en alle indieners van een zienswijze mogelijk in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   
 
Windpark Horst en Telgt draagt bij aan lokale plannen 
Het Provinciaal Inpassingsplan gaat over de bouw van windturbines in het gebied tussen de A28 en de dorpen Horst en Telgt in Ermelo en Putten. Het windpark draagt bij aan de energieplannen van de RES-regio Noord-Veluwe. Voor het windpark is al een aansluiting op het elektriciteitsnet geregeld. Gezien de huidige netcongestie (file op het elektriciteitsnet) is het steeds lastiger om bedrijven of nieuwe woningen van stroom te voorzien. Het windpark zorgt ervoor dat er in de regio straks lokaal opgewekte energie is, waardoor de kans groter is dat die plannen uitgevoerd kunnen worden. Kijk voor meer informatie over het project op www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt.
 
Veel wensen overgenomen 
Tijdens het participatieproces zijn veel wensen overgenomen in de plannen. De initiatiefnemer koos zelf voor een strengere geluidsnorm van 45 dB Lden, in plaats van de eerder geldende norm van 47 dB Lden. Verder gelden er geluidsnormen voor de nacht en tonaal (laagfrequent) geluid, is er vrijwel geen slagschaduw en wordt er een app ontwikkeld om klachten snel te kunnen melden en behandelen. De omwonenden uit de klankbordgroep hadden ook inspraak over de voorwaarden voor het omgevingsfonds en de omwonendenvergoeding. 
 
Norm voor piekgeluid 
Het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende ontwerpbesluiten lagen van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage. Er zijn 97 zienswijzen binnengekomen. Ook ontving de provincie advies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage. De zienswijzen en het advies gaven aanleiding om het PIP op onderdelen aan te passen en het MER aan te vullen. Zo is onder andere besloten een norm voor piekgeluid toe te voegen aan de geluidsnormen in de omgevingsvergunning. Daarnaast wordt er een regel toegevoegd aan de omgevingsvergunning om ervoor te zorgen dat de tijd waarin de windturbines stilstaan, bijvoorbeeld vanwege de wespendief, niet meetelt bij het berekenen of het project voldoet aan de gemiddelde geluidsnormen over een heel jaar.